Detail kmitočtového pásma

Pásmo 420 – 430 MHz

Část PVRS PV-P/15
Služba Radiolokační
Druh přidělení Podružná
Necivilní užití Nevyužívá
Civilní užití Přednostně
Aplikace Radiolokace (civilní)
Doplňující informace V civilním využití lze provozovat radary se syntetickou aperturou pro mapování zemského povrhu a podzemních vod (až do hloubky 20 m). Radary mohou být umístěny na palubách letadel.
Služba Pohyblivá kromě letecké pohyblivé
Druh přidělení Přednostní
Necivilní užití Podružně
Civilní užití Přednostně
Aplikace Pohyblivé spoje a sítě
Úsek 429,8 – 430 MHz
Doplňující informace Simplexní sítě a spoje. Maximální e.r.p. je 10 W, kanálová rozteč je 25 kHz.
Aplikace TETRA
Úsek 425 – 429,8 MHz
Doplňující informace Úseky 415 – 419,8 MHz a 425 – 429,8 MHz jsou využívány duplexními pohyblivými sítěmi a platí, že: - maximální e.r.p. je 10 W; - duplexní odstup je 10 MHz, úsek je určen pro vysílání základnových stanic; - kanálová rozteč je 25 kHz; - vyžívání kmitočtů je v souladu s rozhodnutím CEPT; - v úseku 425 – 429,8 MHz nejsou povolovány nové simplexní spoje a sítě, ve stávajících nejsou prováděny změny vedoucí k jejich rozšiřování. Stávající simplexní spoje a sítě mohou být provozovány do konce platnosti jejich individuálního oprávnění, nejdéle však do 31. prosince 2030 s tím, že je upřednostněn jejich přesun do úseku 406,2 – 410 MHz.
Aplikace Pohyblivé spoje a sítě
Úsek 423,1375 – 425 MHz
Doplňující informace Úseky 413,1375 – 415 MHz a 423,1375 – 425 MHz lze využívat úzkopásmovými pohyblivými sítěmi a pevnými spoji, které jsou plánovány jako pohyblivá služba a jsou plně slučitelné s aplikacemi v pohyblivé službě. Platí, že - maximální e.r.p. je 10 W; - kanálová rozteč je 25 kHz; - duplexní odstup je 10 MHz, úsek 423,1375 – 425 MHz je určen pro vysílání základnových stanic; - v úsecích 413,1375 – 414,25 / 423,1375 – 424,25 MHz nejsou nové úzkopásmové sítě ani úzkopásmové stanice povolovány. Změny technických parametrů přidělených kmitočtů u stávajících úzkopásmových sítí nejsou tímto ustanovením v rozporu; - v úsecích 414,25 – 415 MHz a 424,25 – 425 MHz musí být provoz pohyblivých sítí koordinován s pevnou službou, koordinaci provádí Úřad
Budoucnost V souvislosti s rozvojem širokopásmových technologií se předpokládá ukončení provozu úzkopásmových rádiových zařízení v úsecích 413,1375 – 414,250 / 423,1375 – 424,250 MHz.
Aplikace Mobilní sítě
Úsek 420,5 – 424,25 MHz
Doplňující informace Úseky 410 – 414,25 / 420 – 424,25 MHz jsou určeny k provozování celoplošné mobilní sítě určené k poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací. Stanice využívají širokopásmové digitální technologie uvedené v poznámce 5.286AA Řádu, není‑li uvedeno níže jinak. Platí, že: - úseky 410 – 410,5 / 420 – 420,5 MHz jsou využívány celoplošnou sítí držitele přídělu a počet práv k využívání rádiových kmitočtů je omezen na jedno. Do skončení platnosti přídělu lze v těchto úsecích využívat pouze tu širokopásmovou technologii, která je uvedena v rozhodnutí CEPT nebo která používá stejnou spektrální masku, tj. využívá rádiové spektrum z hlediska vyzařování stejně a neovlivňuje okolní pásma více než technologie uvedené v rozhodnutí; - na obou vnitřních okrajích přidělených kmitočtových úseků využívaných širokopásmovou technologií jsou zřízeny ochranné úseky o šířce minimálně 250 kHz. Ochranné úseky není možno širokopásmovými systémy využívat. Již přidělené kmitočty, u kterých nedochází ke změně druhu vysílání ve smyslu Dodatku 1 Řádu, lze využívat s dříve stanovenými ochrannými úseky 410 – 410,2 / 420 – 420,2 MHz; - v úseku 420,2 – 421,875 MHz je provozovatel rádiové sítě v případě uvádění do provozu základnových stanic nebo změně jejich parametrů povinen zamezit vzniku škodlivého rušení provozu duplexních sítí, provozovaných v úseku 419 – 419,8 MHz; - ovlivňování okolních pásem se vždy ověřuje zkušebním provozem každé základnové stanice v délce trvání minimálně tří měsíců; - šířka rádiového kanálu je větší než 1 MHz; - maximální e.r.p. základnových stanic je 200 W; - duplexní odstup je 10 MHz, úsek 420 – 424,25 MHz je určen pro vysílání základnových stanic; - v úsecích 413,1375 – 414,25 / 423,1375 – 424,25 MHz je využívání spektra široko-pásmovou sítí lokálně sdíleno s úzkopásmovou sítí. Nejsou-li k zajištění koexistence sítí zřízeny ochranné úseky o šířce minimálně 250 kHz uvnitř úseků využívaných širokopásmovou technologií, je k zajištění koexistence sítí stanovena minimální separační vzdálenost. Při kmitočtové koordinaci uvedených systémů Úřad vychází z minimální separační vzdálenosti 75 km mezi základnovými stanicemi, 60 km mezi základnovou stanicí a okrajem obsluhované oblasti pohyblivých stanic a 45 km mezi okraji obsluhovaných oblastí pohyblivých stanic. Nebude-li separační vzdálenost vzhledem k podmínkám šíření shledána dostatečnou, může Úřad stanovit technická opatření k zabránění vzniku rušení; - širokopásmové digitální technologie mohou být provozovány v úseku 410 – 414,25 / 420 – 424,25 MHz za podmínky, že nebudou působit škodlivé rušení stanicím, jež jsou v pásmu nebo v okolních pásmech v době uvedení širokopásmové digitální technologie do provozu již provozovány a jsou provozovány v souladu s národními nebo mezinárodními předpisy a v souladu s předpisy o elektromagnetické kompatibilitě, a nesmí si před nimi nárokovat ochranu. Provozovatel širokopásmové digitální technologie má za povinnost odstranit rušení na své náklady a případně i zastavit provoz rušícího vysílacího rádiového zařízení. Nárokovat ochranu si však provozovatel širokopásmové digitální technologie může vůči technologiím a aplikacím, jež byly uvedeny do provozu později nebo změnily parametry později.
Aplikace Necivilní využití
Doplňující informace Necivilní využití podružně.
Doplňující informace Ultraširokopásmové radary k zobrazení struktury zdí a zemského povrchu (GPR/WPR). Max. spektrální hustota e.i.r.p. -60 dBm/MHz, max. špičkový vyzářený výkon -37,5 dBm/120 kHz (e.r.p.)