Detail kmitočtového pásma

Pásmo 420 – 430 MHz

Část PVRS PV-P/15
Služba Pohyblivá kromě letecké pohyblivé
Druh přidělení Přednostní
Necivilní užití Podružně
Civilní užití Přednostně
Aplikace Pohyblivé spoje a sítě
Úsek 429,8 – 430 MHz
Doplňující informace Simplexní sítě a spoje. Maximální e.r.p. je 10 W, kanálová rozteč je 25 kHz.
Aplikace TETRA
Úsek 425 – 429,8 MHz
Doplňující informace Úseky 415 – 419,8 MHz a 425 – 429,8 MHz jsou využívány duplexními pohyblivými sítěmi a platí, že: - maximální e.r.p. je 10 W; - duplexní odstup je 10 MHz, úsek je určen pro vysílání základnových stanic; - kanálová rozteč je 25 kHz; - vyžívání kmitočtů je v souladu s rozhodnutím CEPT; - v úseku 425 – 429,8 MHz nejsou povolovány nové simplexní spoje a sítě, ve stávajících nejsou prováděny změny vedoucí k jejich rozšiřování. Stávající simplexní spoje a sítě mohou být provozovány do konce platnosti jejich individuálního oprávnění, nejdéle však do 31. prosince 2030 s tím, že je upřednostněn jejich přesun do úseku 406,2 – 410 MHz.
Aplikace Pohyblivé spoje a sítě
Úsek 423,1375 – 425 MHz
Doplňující informace Úseky 413,1375 – 415 MHz a 423,1375 – 425 MHz lze využívat úzkopásmovými pohyblivými sítěmi a pevnými spoji, které jsou plánovány jako pohyblivá služba a jsou plně slučitelné s aplikacemi v pohyblivé službě. Platí, že - maximální e.r.p. je 10 W; - kanálová rozteč je 25 kHz; - duplexní odstup je 10 MHz, úsek 423,1375 – 425 MHz je určen pro vysílání základnových stanic; - v úsecích 413,1375 – 414,25 / 423,1375 – 424,25 MHz nejsou nové úzkopásmové sítě ani úzkopásmové stanice povolovány. Změny technických parametrů přidělených kmitočtů u stávajících úzkopásmových sítí nejsou tímto ustanovením v rozporu; - v úsecích 414,25 – 415 MHz a 424,25 – 425 MHz musí být provoz pohyblivých sítí koordinován s pevnou službou, koordinaci provádí Úřad
Budoucnost V souvislosti s rozvojem širokopásmových technologií se předpokládá ukončení provozu úzkopásmových rádiových zařízení v úsecích 413,1375 – 414,250 / 423,1375 – 424,250 MHz.
Aplikace Mobilní sítě
Úsek 420,5 – 424,25 MHz
Doplňující informace Úseky 410 – 414,25 / 420 – 424,25 MHz jsou určeny k provozování celoplošné mobilní sítě určené k poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací. Stanice využívají širokopásmové digitální technologie uvedené v poznámce 5.286AA Řádu, není‑li uvedeno níže jinak. Platí, že: - úseky 410 – 410,5 / 420 – 420,5 MHz jsou využívány celoplošnou sítí držitele přídělu a počet práv k využívání rádiových kmitočtů je omezen na jedno. Do skončení platnosti přídělu lze v těchto úsecích využívat pouze tu širokopásmovou technologii, která je uvedena v rozhodnutí CEPT nebo která používá stejnou spektrální masku, tj. využívá rádiové spektrum z hlediska vyzařování stejně a neovlivňuje okolní pásma více než technologie uvedené v rozhodnutí; - na obou vnitřních okrajích přidělených kmitočtových úseků využívaných širokopásmovou technologií jsou zřízeny ochranné úseky o šířce minimálně 250 kHz. Ochranné úseky není možno širokopásmovými systémy využívat. Již přidělené kmitočty, u kterých nedochází ke změně druhu vysílání ve smyslu Dodatku 1 Řádu, lze využívat s dříve stanovenými ochrannými úseky 410 – 410,2 / 420 – 420,2 MHz; - v úseku 420,2 – 421,875 MHz je provozovatel rádiové sítě v případě uvádění do provozu základnových stanic nebo změně jejich parametrů povinen zamezit vzniku škodlivého rušení provozu duplexních sítí, provozovaných v úseku 419 – 419,8 MHz; - ovlivňování okolních pásem se vždy ověřuje zkušebním provozem každé základnové stanice v délce trvání minimálně tří měsíců; - šířka rádiového kanálu je větší než 1 MHz; - maximální e.r.p. základnových stanic je 200 W; - duplexní odstup je 10 MHz, úsek 420 – 424,25 MHz je určen pro vysílání základnových stanic; - v úsecích 413,1375 – 414,25 / 423,1375 – 424,25 MHz je využívání spektra široko-pásmovou sítí lokálně sdíleno s úzkopásmovou sítí. Nejsou-li k zajištění koexistence sítí zřízeny ochranné úseky o šířce minimálně 250 kHz uvnitř úseků využívaných širokopásmovou technologií, je k zajištění koexistence sítí stanovena minimální separační vzdálenost. Při kmitočtové koordinaci uvedených systémů Úřad vychází z minimální separační vzdálenosti 75 km mezi základnovými stanicemi, 60 km mezi základnovou stanicí a okrajem obsluhované oblasti pohyblivých stanic a 45 km mezi okraji obsluhovaných oblastí pohyblivých stanic. Nebude-li separační vzdálenost vzhledem k podmínkám šíření shledána dostatečnou, může Úřad stanovit technická opatření k zabránění vzniku rušení; - širokopásmové digitální technologie mohou být provozovány v úseku 410 – 414,25 / 420 – 424,25 MHz za podmínky, že nebudou působit škodlivé rušení stanicím, jež jsou v pásmu nebo v okolních pásmech v době uvedení širokopásmové digitální technologie do provozu již provozovány a jsou provozovány v souladu s národními nebo mezinárodními předpisy a v souladu s předpisy o elektromagnetické kompatibilitě, a nesmí si před nimi nárokovat ochranu. Provozovatel širokopásmové digitální technologie má za povinnost odstranit rušení na své náklady a případně i zastavit provoz rušícího vysílacího rádiového zařízení. Nárokovat ochranu si však provozovatel širokopásmové digitální technologie může vůči technologiím a aplikacím, jež byly uvedeny do provozu později nebo změnily parametry později.